3 Words

Suddenly thought of this song:


Meaningful. 三个字 by Ling Jia Jun. 3 simple words could mean so much.

The lyric:

你日日笑得這麽燦爛我怎捨得你喊
lei yat yat xiu dat je mo chan ngan ngo jam se dak lei ham
做小丑我都原意爲了搏紅顔一笑
jou xiu chau ngo dou yun yee wai liu pok hung ngan yat xiu
從來沒有這麽想一件事原來有這麽一件事
cung loi mut yau je mo seong yat kin si yun loi yau je mo yat kin si
才值得我們留戀今天為你死都可以
choi jek tak ngo mun lau lun kam tin wai lei sei dou hor yi

從前有那三個字天天講你知雖然沒新意但有意思
chung chin yau na saam goh ji tin tin gong nei ji
sui yin moot san yi daan yau yi si
我儲埋儲埋這麽多詩句我只想你可以跟我一起笑
ngo chou mai chou mai je mo dor si dui
ngo ji seong lei hor yi kan ngo yat chai xiu

從前那三個字人人都鐘意好不可思議
cung cing na sam gor ji yan yan dou jung yi hou bat hor si yi
但是又有幾個人真正明白 那意思我只知道我只想你快樂
dan si yau yau kei gor yan jang jing ming pak na yi si
ngo ji ji dou ngo ji seong lei fai lok

趁住人多多講講心裏話 咁先至值囘票價
cang ji yan dor dor kong kong sam lui wa kan sin ji jek wui piu ga
從此得你知我 任何事都不會怕
cung ji dak lei ji ngo yam hor si dou bat wui ba
從來沒有 這麽想一件事 原來有這麽一件事
cung loi mut yau je mo seong yat kin si yun loi yau je mo yat kin si
才值得我們留戀今天真的為你死都可以
choi jek dak ngo mun lau lun kam tin jan dik wai lei sei dou hor yi

從前有那三個字天天講你知雖然沒新意但有意思
cung cing yau na sam gor ji tin tin kong lei ji
sui yin mou san yi dan yau yi si
我儲埋儲埋這麽多詩句我只想你可以跟我一起笑
ngo chou mai chou mai je mo dor si dui
ngo ji seong lei hor yi kan ngo yat chai xiu

從前那三個字人人都鐘意好不可思議
cung cing na sam gor ji yan yan dou jung yi hou bat hor si yi
但是又有幾個人真正明白 那意思我只知道我只想你快樂
dan si yau yau kei gor yan jang jing ming pak na yi si
ngo ji ji dou ngo ji seong lei fai lok

就算今天不再闖過昨日我怎麽講都無謂
jau xun kam tin bat joi chong gour jok yat ngo jam mo kong dou mou wai
就算今天不再闖過昨日我願意等下去
jau xun kam tin bat joi chong gour jok yat
ngo yun yi dang ha hui
再等下去 再等下去
joi dang ha hui

從前有那三個字天天講你知雖然沒新意但有意思
cung cing yau na sam gor ji tin tin kong lei ji
sui yin mou san yi dan yau yi si
我儲埋儲埋這麽多詩句我只想你可以跟我一起笑
ngo chou mai chou mai je mo dor si dui
ngo ji seong lei hor yi kan ngo yat chai xiu

從前那三個字人人都鐘意好不可思議
cung cing na sam gor ji yan yan dou jung yi hou bat hor si yi
但是又有幾個人真正明白那意思我只知道我只想你快樂
dan si yau yau kei gor yan jang jing ming pak na yi si
ngo ji ji dou ngo ji seong lei fai lok
我只想你快樂
ngo ji seong lei fai lok

Good night. ♥